legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     最 新 訊 息
   
 

 

 

 
i
本所公告
 
 
 
 
i
本所 郭清寶律師 榮任
 
 
高雄律師公會第14屆第1任理事長
 
 
 
 
i
恭賀 郭清寶律師 獲聘為
 
 
上海國際經濟貿易仲裁委員會
 
 
(上海國際仲裁中心) 仲裁員
 
 
 
 
i
恭賀 郭清寶律師 獲聘為
 
 
華南國際經濟貿易仲裁委員會
 
 
(深圳仲裁院)仲裁員
 
 
 
 
 
受聘為 鄭州仲裁委員會 台籍仲裁員
 
 
 
 
i
恭賀 本所 所長 獲聘為 2008
 
 
中國國際經貿仲裁委員會台籍仲裁員
 
 
 
 
i
徵才資訊
 
 
(實習律師) (受雇律師) (合作律師)
 
 
 
 
 
 
i
法律新知
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw